Auto Detailing klasy premium

RODO

Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.
Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.
 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Flomaro sp.zo.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Rynek Główny 28, 31-010 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000734179, z kapitałem zakładowym w wysokości 50 000,00 zł NIP: 6751646817 REGON: 380383015.
 2. W związku ze wszelkimi informacjami związanymi z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się za pomocą adresu mailowego: kontakt@flomaro.pl.
 3. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
 5. 6 pkt.1 a) RODO- osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów – np. jeśli wyrazi Pani/Pan chęć otrzymywania naszego newsletter’a
 6. 6 pkt.1 b) RODO- przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą – np. jeśli dokona Pani/Pan zakupu w naszym sklepie internetowym
 7. 6 pkt.1 c) RODO- przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – np. podczas rejestracji
 8. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt. 4 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej lub inne podmioty, które na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzają dane osobowe w zbiorach Administratora.
 9. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 10. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: prawo dostępu do danych osobowych, prawo udostępnienia danych, prawo do poprawiania danych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne, prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), prawo do żądania ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 11. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 12. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Państwa danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 13. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 14. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 15. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 16. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 
 
Podstawa prawna
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.)

Wysyłka już od 21zł

Zamówienia wysyłamy kurierem DPD

Szybka wysyłka

Wysyłka w ciągu 24h

Bezpieczne płatności SSL

Kupując u nas, jesteś całkowicie bezpieczny!